บริการศูนย์ข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการพัฒนา และปรับปรุงศูนย์จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data Center) ให้มีความเป็นมาตรฐาน มีเสถียรภาพน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัยสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยได้ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำนักฯ มีความประสงค์จะให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่สนใจเช่าใช้บริการของศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Data Center) ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ รวมทั้งลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาระบบได้อีกด้วย

รูปแบบการให้บริการ

 1. Co-location หมายถึง บริการเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (อุปกรณ์) เป็นการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานเป็นผู้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ ใช้บริการ Co-Location ด้วยตนเอง และคิดอัตราค่าบริการเป็นรายเดือนตามขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่นำมาฝากในแบบแร็ค (Rack) ขนาด 19 นิ้ว
 2. Virtual Private Server(VPS) หมายถึง บริการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจะทำการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนด้วยตนเองผ่าน Remote Desktop หรือ Secure Shell โดยแต่ละหน่วยงานสามารถกำหนดประสิทธิภาพของระบบที่ให้บริการได้ตามความเหมาะสมและตรงกับความต้องการได้ โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายเดือนตามจำนวนชั่วโมงการใช้งาน

ITSC IDC มีสิ่งอำนวยความสะดวก(Facilities) ชั้นเยี่ยมที่สามารถรับประกันความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อันได้แก่

 • ระบบโครงสร้างเครือข่าย (Network Infrastructure) : เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า 2Gbps เข้ากับระบบเครือข่ายหลักความเร็วสูงของมหาวิทยาลัยด้วยความเร็ว 10 Gbps. พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง (FireWall) และระบบป้องกันภัยเครือข่าย(Intrusion Prevention System) ที่สามารถป้องกันการโจมตีระบบจากเครือข่ายภายนอกได้
 • ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรอง (Power System) : เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ITSC IDC มีระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) ขนาด 120 KVA และ 125 KVA พร้อมด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาด 320KVA ทำงานแบบ Fully Redundancy เพื่อความต่อเนื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้า
 • ระบบปรับอากาศและกระจายความเย็น (Cooling & Air flow) : ITSC IDC เลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบ Precision Air เป็นระบบปรับอากาศสำหรับศูนย์ Data Center ชั้นนำทั่วโลก สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้เทคนิคการปล่อยลมเย็นใต้พื้นยกมาตรฐาน 40 cm เพื่อกระจายความเย็นให้ทั่วบริเวณ และความคุมความชื้นโดยระบบผลิตไอน้ำด้วยอินฟาเรด
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection) : ITSC IDC ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟความไวสูง (VESDA : Very Early Smoke Detector Apparatus) ครอบคลุมพื้นที่ศูนย์ข้อมูลฯ พร้อมด้วยระบบดับเพลิงแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยก๊าซฮาลอน (HALON) ซึ่งเป็นก๊าซที่ไร้สาร CFC และไม่ก่อให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบรักษาความปลอดภัย (Security Protection) มีการป้องกันความปลอดภัยโดยการเข้า-ออกด้วยระบบคีย์การ์ด ภายในตึกติดตั้งกล้อง CCTV และบันทึกไว้เพื่อเรียกดูภาพย้อนหลังได้

สมัครใช้งาน
 • สร้างแบบฟอร์ม โดยเข้าสู่ระบบด้วย CMU IT Account
 • กรอกแบบคำร้องขอใช้บริการ ITSC IDC เลือกบันทึกเป็นไฟล์ PDF และสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสารหลักฐานทางราชการ/บันทึกข้อความที่ออกโดยส่วนงานราชการนั้นๆ เพื่อรับรองหน่วยงาน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
 • จัดส่งแบบฟอร์มพร้อมบันทึกข้อความจากหน่วยงานมายังสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รอการตรวจสอบ
 • รอการตรวจสอบเอกสารภายใน 7 วันทำการ
 • เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณา เจ้าหน้าที่ ITSC IDC จะติดต่อไปยังผู้ประสานงานตามชื่อที่ปรากฎในแบบคำร้อง เพื่อนัดหมายวันที่และเวลามาทำการติดตั้ง Co-Location
การติดตั้ง Co-Location
 • ผู้ประสานงานนำเครื่องมาติดตั้งตามวันและเวลาที่นัดหมาย (ในกรณีที่ให้บริษัทที่ว่าจ้างยกมา ต้องมีผู้ประสานงานเข้ามาด้วยทุกครั้ง)
 • หลังจากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ประสานงานทำการทดสอบการว่าสามารถเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่นำมาฝากไว้ได้หรือไม่
สมัครใช้งาน
 • สร้างแบบฟอร์ม โดยเข้าสู่ระบบด้วย CMU IT Account
 • กรอกแบบคำร้องขอใช้บริการ ITSC IDC เลือกบันทึกเป็นไฟล์ PDF และสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสารหลักฐานทางราชการ/บันทึกข้อความที่ออกโดยส่วนงานราชการนั้นๆ เพื่อรับรองหน่วยงาน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
 • จัดส่งแบบฟอร์มพร้อมบันทึกข้อความจากหน่วยงานมายังสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รอการตรวจสอบ
 • รอการตรวจสอบเอกสารภายใน 7 วันทำการ
 • เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณา เจ้าหน้าที่ ITSC IDC จะติดต่อไปยังผู้ประสานงานตามชื่อที่ปรากฎในแบบคำร้อง เพื่อรอรับรายละเอียดสำหรับการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VPS) ทาง Email
การเข้าใช้งาน VPS
 • ผู้ประสานงาน เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการกำหนดค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนของหน่วยงาน เช่น Password และ Workload เป็นต้น (โปรดศึกษาคู่มือ)
 • รอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบภายใน 24 ชั่วโมงทาง Email เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเริ่มต้นทำงานได้
ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [CNOC])
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-1781-2
โทรสาร 0-5394-1776
อีเมล network@cmu.ac.th
facebook http://www.facebook.com/cmucnoc
twitter @cmucnoc